شرکت کشت وصنعت متین پارس رویش  با هدف ارتقاء بهره وری در اراضی خارج از فارم و مزرعه پرورش شتر مرغ ، طی دوسال اخیر مبادرت به غرس اشجار پسته با بهره برداری از سیستم ابیاری قطره ای   نموده است ؛ نهال ها طی سنوات آتی بارده وثمرده می شوند .
غرس اشجارپسته  در فاز نخست  در مساحتی حدود شش هکتار صورت گرفته است .وبرای حفظ نهال ها و مراقبت های فصلی تمام باغ از طریق فنس کشی محصور گردیده است .

روابط عمومی وامور بین الملل گروه mps