نمودارهای  زیر نشان دهنده مقدار کشتار و صادرات گوشت شتر مرغ در نقاط مختلف جهان در سالهای 2002 تا 2011 است که اطلاعات مفیدی را به دست می دهد: 

1.    ارزش ناخالص گوشت شترمرغ
 

2.    مناطق تولید گوشت شترمرغ در دنیا


3.    تولید و کشتار شترمرغ

4.    میزان مصرف و تولید گوشت شتر مرغ
5.    میانگین قیمت تولید گوشت شترمرغ


 
6.    میزان صادرات و واردات گوشت شتر مرغ

 
7.    میزان صادرات گوشت شتر مرغ به کشورهای نام برده شده

8.    میزان واردات گوشت شترمرغ