در جدول زیر میزان انرژی، پروتئین، چربی، کلسترول و کلسیم موجود در 85 گرم از گوشت شترمرغ، مرغ، بوقلمون، گاو و گوسفند با هم مقایسه شده است:

 

نوع گوشت کلسیم (میلی گرم)   کلسترول (میلی گرم)   چربی (گرم) پروتئین (گرم) انرژی (کالری)
شترمرغ 5 58 2 22 97
مرغ 13 73 3 27 140
بوقلمون 16 59 3 25 135
گاو 9 77 15 21 240
گوسفند 8 78 13 22 205